RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

I- Rättsligt meddelande
Redaktör: Sephoras webbplats produceras och redigeras av SEPHORA Sweden AB, Biblioteksgatan 4, Ground Floor, 111 46 STOCKHOLM
Org. Nr: 556889-5659
Telefon: 031-361 34 17
E-post: kundservice@sephora.se
Verkställande direktörer: Björn Überschär, Marie-Christine Marchives, Nazil Onursal

II- ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. Webbplatsens omfattning
Sephoras webbplats (nedan kallad ”webbplatsen”) är en e-handelsplats som visar upp och erbjuder möjligheten att köpa parfymer, kosmetik och tillbehör till internetanvändare av webbplatsen. Denna webbplats kan nås på internet på adressen www.sephora.se.

Webbplatsen finns tillgänglig:
-Via Internet på adressen www.sephora.se
-Via ”Appstore” och ”Playstore” tjänsterna i form av en mobil applikation avsett att användas för iOS och andoida – kompatibla enheter.

2. Sekretesspolicy och cookies
Den nuvarande policy beskriver Sephoras rutiner vad gäller krav på säker hantering av personuppgifter på Webbplatsen som finns tillgänglig:
- via Internet till följande adress "www.sephora.se"
- via "Appstore" och "Playstore"-tjänsterna i form av en mobil applikation avsedd att användas på iOS- och Android-kompatibla enheter. (häri “webbplatsen”)

Sephora samlar in personuppgifter när personer går in på denna webbplats. Bestämmelserna om hur dessa uppgifter behandlas beskrivs i stadgan “Data Integritetspolicy & Cookies” på denna webbplats. Besökarna informeras om att denna behandling av information, inklusive hantering av besökarnas e-postadresser, har deklarerats för den nationella myndigheten -CNIL- (deklaration nr 1391153) och godkänts av CNIL (tillstånd nr 1526330) när det gäller de verktyg som Sephora använder mot bedrägerier och brott på webbplatsen.

3. Immateriell egendom
3.1. Webbplatsen
Webbplatsen och all nödvändig programvara som används i samband med den kan innehålla konfidentiell information och rättigheter som är reserverade enligt olika lagar, däribland lagar om immateriella rättigheter. Om inte annat anges ska därför alla immateriella rättigheter till dokument och alla andra typer av uppgifter som finns på webbplatsen och var och en av webbplatsens komponenter (bilder, text, grafik, knappikoner, ljud, diagram osv.), inbegripet programvara, databaser och nyhetsbrev, vara Sephoras exklusiva egendom (nedan kallat ”innehållet”). Sephora ger inget tillstånd eller någon annan rätt utöver att besöka webbplatsen. Reproduktion av allt eller en del av innehållet är endast tillåten för personlig information och privat bruk. All reproduktion och användning av kopior som görs för något annat syfte på något sätt och i någon som helst form är uttryckligen förbjuden. Det är också förbjudet att kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten, montera, bakåtkompilera (annat än på det sätt som föreskrivs enligt lag), sälja, överlåta, underlicensiera eller på något som helst sätt överföra någon rätt till innehållet. Det är också förbjudet att modifiera allt eller en del av innehållet, inbegripet programvara eller modifierade versioner av programvaran för att få obehörig tillgång till tjänsten och komma åt webbplatsen på något annat sätt än genom det webbgränssnitt som tillhandahålls besökaren av Sephora i detta syfte.
3.2. Varumärken
Det bör noteras att Sephora Company äger Sephoras varumärkesnamn och logotyper.

Användaren är införstådd med att alla rättigheter när det gäller varumärket Sephora är reserverade och att det är förbjudet att på något som helst sätt använda varumärket Sephora och mer allmänt att skada de immateriella rättigheterna till varumärket Sephora. Sephora har rätt att kräva skadestånd för varumärkesintrång. På samma sätt är det förbjudet för besökaren att göra intrång i någon äganderätt, däribland immateriella rättigheter, som tillhör andra företag i samma koncern som Sephora ingår i.

Sephoras partners har laglig rätt till sina varumärken.

Alla andra varumärken och logotyper som syns på webbplatsen tillhör antingen Sephora eller något annat företag i Sephoras koncern eller dess leverantörer, partners eller tjänsteleverantörer. All användning av alla slag av varumärken och/eller logotyper och/eller innehåll kräver uttryckligt tillstånd från Sephora eller den berörda innehavaren av immateriella rättigheter.

3.3. Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra internetkällor. Sephora kan inte kontrollera dessa webbplatser och externa källor. Sephora kan därmed inte hållas ansvarig för tillhandahållandet av dessa webbplatser och externa källor och ska inte bära något som helst ansvar när det gäller innehållet, den affärsmässiga annonseringen, produkter, tjänster eller annan information eller uppgifter som är tillgängliga på eller från dessa externa webbplatser eller källor. Vidare kan Sephora inte hållas ansvarig för någon påstådd eller bevisad skada eller förlust som härrör från eller uppstår i samband med att någon har förlitat sig på innehållet eller varor eller tjänster som tillhandahålls på dessa externa webbplatser eller källor.

All etablering av länkar till Sephoras webbplatser, ramar på webbplatsen och mer allmänt användning av element som utgör en beståndsdel av webbplatsen kräver föregående och uttryckligt tillstånd från Sephora, vilket kan återkallas när som helst helt efter Sephoras gottfinnande. Sephora förbehåller sig rätten att (1) begära att en länk till webbplatsen som inte har varit och inte längre skulle vara godkänd avlägsnas och (2) kräva ersättning för skador som uppstår till följd av ovan nämnda åtgärder.

4. Besökarnas uppförande
Varje besökare måste använda internet på ett ansvarsfullt sätt med respekt för och hänsyn till andra internetanvändares rättigheter.

I detta avseende erkänner besökaren genom att läsa på webbplatsen att han/hon inte har rätt att göra följande:
- lägga upp på webbplatsen, anslå, e-posta eller på annat sätt skicka innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, nedsättande, trakasserande, kriminellt, förolämpande, vulgärt, obscent, omoraliskt, som åsidosätter rätten till privatliv, inbegripet rättigheter som hör samman med någons anseende, hatfullt eller ovärdigt innehåll eller som är stötande ur ett rasrelaterat, etniskt eller annat perspektiv,
- lägga upp på webbplatsen, anslå, e-posta eller på annat sätt skicka oönskade eller ej godkända annonser eller reklammaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”vidarebefordrade erbjudanden” eller andra former av erbjudanden,
- lägga upp på webbplatsen, anslå, e-posta eller på annat sätt skicka material som innehåller datavirus eller annan datakod, filer eller program som är avsedda att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos något program eller någon maskinvara eller annat telekommunikationsmaterial ;
- störa eller avbryta webbplatsen eller de servrar eller det nätverk som är anslutna till webbplatsen, eller underlåta att följa krav, förfarande, policy eller förordningar för det nätverk som är anslutet till webbplatsen,
- att försöka göra intrång i en tjänst från någon användare, värd eller något nätverk, inbegripet, men inte begränsat till, genom att exponera webbplatsen för ett virus, skapa en mättnad, översvämma servern, mätta meddelandetjänsten från e-postmeddelanden eller förfalska huvudinformationen i TCP/IP-protokollet eller någon annan typ av huvudinformation i ett e-postmeddelande,
- att komma åt data som inte är avsedda för besökaren eller logga in på en server/ett konto som besökaren normalt inte har rätt att komma åt,
- att försöka ta prover på, scanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt tillstånd:
- att skoja om en tredje parts identitet,
- att försöka ta prover på, scanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt tillstånd,
- att utföra en aktivitet eller förmå en tredje part att utföra en olaglig aktivitet eller annan aktivitet som gör intrång i Sephoras, leverantörers, partners, distributörers eller andra besökares rättigheter.
- att kommunicera eller överföra (på vilket sätt som helst) information eller programvara som härrör från webbplatsen, särskilt till andra länder eller till vissa utländska medborgare i strid mot nationella eller internationella lagar eller förordningar.
Varje besökare förstår internets globala karaktär och samtycker till att följa alla förordningar och lokala och internationella förfaranden när det gäller uppförande och acceptabelt innehåll på internet, och framför allt alla gällande lagar om överföring av tekniska data.
När som helst och av vilken anledning som helst kan Sephora införa ett medium som utan föregående varsel kan avbryta besökarens användning av webbplatsen eller någon annan tjänst från Sephora på grund av uppförande som strider mot dessa användningsvillkor, utan att det påverkar något skadestånd som Sephora förbehåller sig rätten att kräva från besökaren vid bristande uppfyllande av webbplatsens användningsvillkor.

5. Ansvar
5.1.Tillgång till och drift av webbplatsen
Besökaren är personligen ansvarig för att införa informationsteknik och telekommunikation som gör det möjligt att komma åt webbplatsen och den kunskap som krävs för att använda Internet och komma åt webbplatsen. Besökaren fortsätter att betala anslutningsavgifter och utrustning i samband med internetåtkomst och användning av webbplatsen.
5.2. Ansvarsfriskrivning
Webbplatsen innehåller även information från tredje parter och länkar till andra internetplatser. Sephora kontrollerar varken riktigheten i informationen eller dess innehåll. Sephora ska därför inte hållas ansvarig för skador till följd av användning, åtkomst till eller oförmåga att använda sådan information eller innehållet på andra internetplatser.

Sephora tar inte på sig någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, när det gäller särskilt integritet, riktighet, aktualitet, icke-intrång, tillgänglighet, tillförlitlighet eller fullständighet hos information, produkter, tillbehör eller tjänster som syns på webbplatsen eller någon lämplighet för den användning som besökaren planerar.

Anspråk som bemöts av en besökare hos Sephora måste göras inom skälig tid från den tidpunkt då besökaren upptäckte eller borde ha upptäckt den omständighet som gav upphov till anspråket.

6. Allmänna bestämmelser
6.1. Modifiering av innehåll
Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren utan föregående varsel. De villkor som gäller för beställningen är dock de som godtas av köparen när denne gör beställningen. För att få information om sådana förändringar rekommenderar Sephora besökaren att regelbundet läsa villkoren. Användningen av webbplatsen sker med förbehåll för gällande villkor vid tidpunkten för användningen.

6.2.Allmänt
Ingen av bestämmelserna i dessa användningsvillkor blir ogiltig på grund av att en lagstiftningsbestämmelse har modifierats ska det inte påverka giltigheten och uppfyllandet av övriga bestämmelser i användningsvillkoren.

6.3. Gällande lag
Dessa användningsvillkor styrs av lagarna i den svenska staten. Valet av lag sker dock med förbehåll för tvingande lagstiftning om konsumentskydd som gäller i det land vars lagar skulle tillämpas i frånvaro av denna klausul.

VARJE TVIST AVSEENDE EXISTENSEN HOS, TOLKNINGEN AV, UPPFYLLANDET AV ELLER BROTT MOT AVTALET MELLAN SEPHORA OCH BESÖKAREN SKA, OM INTE ANNAT AVTALAS, AVGÖRAS EXKLUSIVT AV DOMSTOLARNA I SVERIGE. DENNA RÄTTSLIGA BEHÖRIGHET FORTSÄTTER ATT GÄLLA ÄVEN OM DET FINNS FLERA SVARANDE ELLER VID ÖVERKLAGAN AV GARANTI, ÄVEN VID BRÅDSKANDE ELLER SKYDDANDE FÖRFARANDEN I SKILJENÄMND ELLER PÅ BEGÄRAN.

Dessutom har Köparen alltid rätt att vända sig till det svenska konsumentverket med klagomål eller anspråk Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Ytterligare information ska lämnas efter kontakt med kundtjänst genom samtal till följande nummer: 031-361 34 17 måndag till torsdag 10-16.30 och fredag 10-16 eller via kundservice@sephora.se.

Version gällande från den 30 juni 2023