Juridisk information och användarvillkor

 

I- JURIDISK INFORMATION

Utgivare: Sephoras webbplats produceras och redigeras Sephora Sweden AB med sitt säte i Hyllie Boulevard 19, 215 32 Malmö, Sverige.

Telefon: 004538413880

E-post: infoscandinavia@sephora.dk

Webbplats drivs av Sephora Sweden AB

 

II-ANVÄNDARVILLKOR  

 


  1. 1.       Webbplatsens omfattning


Sephoras webbplats i Sverige (hädanefter "Webbplatsen") är en institutionell Webbplats som visar upp aktuell fakta om företaget. Denna Webbplats är tillgänglig via webbadressen www.sephora.se.

 


  1. 2.       Sekretesspolicy och cookies


Sephora kommer att efterfråga personuppgifter när du besöker denna Webbplats. De villkor som gäller beträffande bearbetningen av dessa uppgifter beskrivs under avsnittet "Sekretess och cookies" på denna Webbplats.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Webbplats

Webbplatsen och nödvändig programvara som används i anslutning till den kan innehålla konfidentiell information och rättigheter som skyddas enligt lagar om immateriella rättigheter. Således är Sephora, om inget annat anges, exklusiv ägare till immateriella rättigheter till dokument och alla andra typer av uppgifter som inkluderas på Webbplatsen och alla Webbplatsens komponenter (bilder, text, grafik, knappikoner, ljud, tabeller...), inklusive programvara, databaser och nyhetsbrev (hädanefter "Innehållet").  Sephora medger inga andra tillstånd eller rättigheter förutom rätten att besöka Webbplatsen. Återgivning av hela eller delar av Innehållet är endast tillåtet i personligt informationssyfte och för privat bruk. All återgivning och användning av kopior för något annat ändamål, oavsett på vilket sätt eller i vilken form, är uttryckligen förbjuden. Det är vidare förbjudet att kopiera, modifiera, skapa härledda verk, sammanfoga, dekompilera (förutom enligt lag), sälja, överlåta, underlicensera eller på något vis överföra rättighet som inkluderas i Innehållet. Det är vidare förbjudet att modifiera hela eller delar av Innehållet, inklusive eventuell programvara eller modifierade versioner av programvaran, i syfte att tillskansa sig obehörig åtkomst till tjänsten och tillgång till Webbplatsen på något annat sätt än via webbgränssnittet som tillhandahålls besökaren av Sephora för detta ändamål.

 

3.2. Varumärken

Det bör noteras att bolaget Sephora äger Sephoras varumärke och logotyper.

Användaren är införstådd med att alla rättigheter beträffande varumärket Sephora innehas med ensamrätt samt att det är förbjudet att använda varumärket på något sätt eller att i allmänhet skada Sephoras immateriella rättigheter. Sephora förbehåller sig rätten att begära skadestånd för intrång i upphovsrätt och immateriella rättigheter. Det är likaledes förbjudet för användaren att skada immateriella rättigheter, inklusive immateriella rättigheter som tillhör andra företag som ingår i samma bolagskoncern som Sephora.

 

Sephoras partners är lagliga ägare till sina varumärken.

 

Alla andra varumärken och logotyper som förekommer på Webbplatsen tillhör antingen Sephora eller något annat företag i Sephorakoncernen eller dess leverantörer, partners eller serviceleverantörer. All användning av varumärken och/eller logotyper och/eller Innehåll måste uttryckligen godkännas av Sephora.

 

3.3. Hyperlänkar

Skapande av länkar till Sephoras Webbplats, utformande av Webbplatsen och, mer allmänt, användandet av någon komponent som Webbplatsen är uppbyggd av måste uttryckligen godkännas i förväg av Sephora och sådant godkännande kan när som helst återkallas av Sephora efter Sephoras beslut. Sephora förbehåller sig rätten att (i) begära avlägsnande av alla länkar till Webbplatsen som inte har godkänts av Sephora och (ii) kräva skadestånd för skador som uppstår till följd av ovanstående åtgärder.

 

4. Besökares beteenden

Alla besökare måste använda internet ansvarsfullt och på ett respektfullt sätt med beaktande av andra internetanvändares rättigheter.

 

I detta hänseende bekräftar besökaren, genom att besöka Webbplatsen, att det är förbjudet att:

 

- på Webbplatsen lägga upp, e-posta eller på annat sätt skicka olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, kriminellt, nedsättande, vulgärt, obscent, omoraliskt eller integritetskränkande innehåll, inklusive rättigheter som relaterar till någons bild, eller innehåll som är hatiskt, ohövligt eller kränkande ur ett rasistiskt, etniskt eller annat perspektiv;

 

- på Webbplatsen lägga upp, skicka via e-post eller på annat sätt skicka någon form av oombedd eller obehörig annonsering eller reklammaterial, "skräppost", "spam" eller andra former av värvning; 

 

- på Webbplatsen lägga upp, skicka via e-post eller på annat sätt skicka material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos programvara, hårdvara eller annat telekommunikationsmaterial; störa eller hindra Webbplatsen eller servrarna eller nätverket som är anslutna till Webbplatsen eller bryta mot krav, procedur, policy;

 

- försöka att göra intrång i tjänsten för andra användare, värdar eller nätverk inklusive (men ej uttömmande) att exponera Webbplatsen för ett virus, att skapa mättnad, att överbelasta servern, att mätta meddelandeservern från e-postmeddelanden eller förfalska rubrikinformation i TCP-/IP-protokollet eller någon annan typ av rubrikinformation som finns i ett e-postmeddelande;

 

- skaffa åtkomst till uppgifter som inte är avsedda för besökaren eller logga in på en server/ett konto som besökaren inte normalt är behörig att komma åt;

 

- försöka sondera, granska eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller att bryta igenom säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt behörighet;

 

- ikläda sig tredje parts identitet;

 

- själv utföra eller få tredje part att utföra en olaglig aktivitet eller annan aktivitet som utgör intrång i Sephoras rättigheter, eller i dess leverantörers, partners, distributörers, annonsörers eller någon annans besökares rättigheter;

 

- kommunicera eller överföra (oavsett metod) information eller programvara som härletts från Webbplatsen, framförallt till andra länder eller till vissa utländska medborgare i strid med nationella eller internationella lagar eller förordningar.

 

Sephora kan när som helst, utan förvarning och utan att ange något skäl, genom användandet av valfri metod, stoppa en besökare från att använda Webbplatsen eller någon av Sephoras tjänster, i syfte att förhindra överträdelse av användarvillkoren, utan förfång för eventuellt skadestånd som Sephora kan kräva från besökaren i händelse av överträdelse av Webbplatsens användarvillkor.

 

5. Ansvar

5.1. Åtkomst till och drift av Webbplatsen

Besökaren ansvarar personligen för den informationsteknik och telekommunikation som krävs för åtkomst till Webbplatsen samt för den kunskap som krävs för att använda internet och få tillgång till Webbplatsen. Besökaren ska bekosta anslutningsavgifter och utrustning som krävs för åtkomst till internet och användning av Webbplatsen.

 

5.2. Friskrivning

Webbplatsen innehåller även information från tredje parter och länkar till andra webbplatser. Sephora har ingen kontroll över riktigheten av eller innehållet på dessa webbplatser. Därför ansvarar Sephora inte för skador som uppstår på grund av användning, åtkomst eller oförmåga att få åtkomst till sådan information eller för innehållet på andra webbplatser.

Sephora lämnar ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, beträffande i synnerhet integritet, korrekthet, aktualitet, intrångsfrihet, tillgänglighet, tillförlitlighet eller fullständighet när det gäller information, produkter, tillbehör eller tjänster som visas på Webbplatsen eller lämpligheten för den användning som besökaren planerar.

 

6. Allmänna villkor

6.1. Ändring av innehållet

Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Användarvillkoren utan föregående meddelande. Sephora rekommenderar att användaren läser Användarvillkoren regelbundet för att ta del av sådana ändringar. Användandet av Webbplatsen regleras av de Användarvillkor som gäller vid tidpunkten för användandet.

 

6.2. Allmänt

Om någon del av dessa Användarvillkor är ogiltig på grund av lagändring, ska detta inte på något sätt påverka giltigheten och verkställbarheten hos övriga Användarvillkor.

 

6.3. Tillämplig lag.

 Dessa Användarvillkor lyder under svensk lag.

 

ALLA TVISTER RÖRANDE FÖREKOMSTEN, TOLKNINGEN, UTFÖRANDET ELLER BROTT MOT AVTAL MELLAN SEPHORA OCH BESÖKAREN SKA, OM INGET ANNAT ÖVERENSKOMMITS, LYDA UNDER DOMSTOLEN I BESÖKAREN DOMSRÄTT. DENNA DOMSRÄTT FÖRBLIR GÄLLANDE ÄVEN VID FÖREKOMST AV FLERA SVARANDE ELLER GARANTIANSPRÅK, OCH ÄVEN VID AKUTA PROCESSER ELLER INTERIMISTISKA BESLUT OM FÖRBUD ELLER FASTSTÄLLANDE.

 

För ytterligare information, kontakta Kundtjänst på följande telefonnummer: 004538413880 under de öppettider som anges under "Kontakta oss" på Sephoras Webbplats.

 

Denna version är tillämplig från och med 01012015


Policy om cookies och skydd av personuppgifter

 

Detta dokument beskriver Sephoras policy rörande skydd av personuppgifter på webbplatsen www.sephora.se (hädanefter "Webbplatsen" eller "webbplatsen").

 

Sephora respekterar ditt intresse gällande konfidentialitet och behandlandet av personuppgifter när du besöker vår Webbplats. Denna policy innehåller information om vilken typ av uppgifter som samlas och hur de uppgifter som du kommunicerar på Webbplatsen avses att användas, ursprunget och användandet av den information som härleds av att du besöker Webbplatsen och, slutligen, dina rättigheter.

Därför är denna policy viktig för dig som vill ha en positiv och trygg upplevelse av våra tjänster och för oss, som vill bemöta dina frågor korrekt och uttömmande och beakta dina önskemål.

Denna policy kompletterar "Juridisk information och användarvillkor" på Webbplatsen och gäller alla personuppgifter och navigationsdata som samlas in och bearbetas när du besöker vår Webbplats. Genom att använda vår Webbplats godkänner du villkoren i denna Policy.

Sephora kan ändra denna Policy när som helst och sådana ändringar ska gälla omedelbart. Därför bör du ofta vända dig till detta dokument. Den senaste versionen av vår policy om skydd av personuppgifter finns alltid tillgänglig på vår Webbplats.

För ytterligare information kan du kontakta Kundtjänst på följande nummer 004538413880 under de öppettider som anges under "Kontakta oss" på Webbplatsen.

Sammanfattning

1. Allmän information

2. Rättigheter rörande åtkomst, korrigering, borttagning och invändning mot bearbetningen

3. Hur vårt företag hanterar personuppgifter

4. Cookies

5. Funktionen "Skicka mejl"

6. Funktionen "Dela på Facebook"

7. Användning av personuppgifter

 

1. Allmän information

 

Sephora kan via denna Webbplats behöva samla in personuppgifter som har lämnats i synnerhet för att skapa ett konto på vår Webbplats (…)  eller för att bli medlem i vår kundklubb.

Denna automatiska bearbetning av uppgifter, i synnerhet besökares e-postadresser, har varit föremål för beslut av den nationella myndigheten - CNIL (beslut nr. 1391153).

De personuppgifter som samlas in av Sephora hanteras, sparas och lagras i enlighet med svensk lagar och föreskrifter.

Sephora Sweden AB är ansvarig for behandling av din personuppgifter.

2. Laglig rätt till åtkomst, korrigering, borttagning och invändning mot bearbetningen av personuppgifter

Du har laglig rätt att komma åt, korrigera eller ta bort uppgifter om dig samt möjlighet att invända mot behandling av sådana uppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta Sephoras Kundtjänst:

- via post

Hyllie Boulevard 19

215 32 Malmö

Sverige

- eller via telefon mellan kl. 09:00 till 16:00 måndag-fredag på följande telefonnummer 004538413880

- eller via e-post till: infoscandinavia@sephora.dk

- eller vi länken för avprenumeration som finns längst ner i varje mejl från SEPHORA .

Om det uppstår problem kan du kontakta Sephoras Kundtjänst, på ovan angivna kontaktuppgifter.

3. Hur vårt företag hanterar personuppgifter

3.1 Insamling av uppgifter

När du registrerar dig på Webbplatsen samlar vi in personuppgifter via det formulär som finns under "mitt konto". På så sätt erhåller Sephora ditt fullständiga namn, födelsedatum, e-postadress, klubbkortnummer samt IP-adress. Vidare kan vi be dig tillhandahålla frivillig information, t.ex. dina preferenser när det gäller produkter/tjänster.

Den information som vi samlar in och som vi behöver ha för att kunna svara på dina förfrågningar identifieras med en asterisk på formuläret. Om du inte anger dessa obligatoriska uppgifter kommer vi inte att kunna uppfylla dina önskemål.

När du beslutar dig för att kontakta kundtjänst via de verktyg som finns på Sephoras Webbplats använder vi den information som du redan har angivit på Webbplatsen, inklusive informationen som angavs när du skapade ett kundkonto (definieras ovan) i syfte att kunna ge en anpassad service och svara effektivt på dina förfrågningar. Om du inte vill att vi gör detta kan du klicka på "avbryt" innan du använder dessa verktyg.

Slutligen kommer Sephoras servrar automatiskt att känna igen din dators IP-adress (d.v.s. det nummer som identifierar varje dator som är ansluten till internet) när du använder dessa delar av Webbplatsen. IP-adressen har följande form: XXX.XXX.XXX.XXX. Alternativt kommer servern att registrera din telefons UDID (d.v.s. det nummer som identifierar den telefon som är anslutet till internet). UDID består av en serie med 40 tecken.

3.2 Ändamål

Sephora samlar in personuppgifter för ändamålen nedan.

Vidare kan dina uppgifter komma att användas, i enlighet med dina rättigheter, för att informera om produkter, tjänster och erbjudanden från Sephora via e-post, om du har samtyckt.

Vi förbehåller oss vidare rätten att samla in och publicera information om generiska besökarprofiler på vår Webbplats utan att ange personuppgifter såsom besökarnas namn och adress.

Vi samlar även in statistik för att ta reda på hur våra besökare använder Webbplatsen (hur ofta vissa sidor besöks, försäljningsstatistik, var besökarna kommer ifrån, o.s.v.)

Besökarnas profilinformation sparas av Sephora och kommer att användas internt för att skapa referenspunkter.

Slutligen kan de besökare som uttryckligen lämnat sitt medgivande, via SEPHORA, få e-postmeddelanden om erbjudanden avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av SEPHORAS leverantörer.

3.3 Datalagring

Uppgifterna lagras under en tid som inte överskrider den tid som krävs för insamlingsändamålet.

3.4 Datamottagare

Angivna personuppgifter är avsedda för användning av Sephora och sparas i EU-området.

De personuppgifter som samlas in via Webbplatsen kan överföras till partnerföretag för att möjliggöra uppfyllande av målsättningar enligt ovan samt för att upptäcka betalningsbedrägerier online, handlägga klubbkort samt hantera marknadsföringsåtgärder som organiseras av Sephora eller dess partners.

 

3.5 Säkerhet och konfidentialitet

SEPHORA har tvingats genomföra alla möjliga försiktighetsåtgärder för att skydda  sekretess och säkerhet beträffande de personuppgifter som bearbetas samt för att förhindra att de förvrängs, skadas eller förstörs eller att obehöriga personer får tillgång till dem. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med den allra senaste tekniken, i synnerhet vad beträffar IT-system, har vidtagits. Företaget kan dock inte kontrollera alla risker som förknippas med internetanvändning och vill uppmärksamma besökarna på att det finns risker som förknippas med användning av internet.

4. Cookies

4.1 Vad är "cookies"?

En "cookie" är en textfil som kan lagras på ett särskilt ställe på hårddisken i din Enhet* när du besöker vår onlinetjänst via din webbläsare. Cookiefilen gör att utfärdaren av cookien kan identifiera den Enhet där filen lagras under den tid som cookien är giltig eller registrerad.

 

*Enhet betyder hårdvaran (d.v.s. dator, surfplatta, smartphone, o.s.v.) som du använder för att besöka eller granska en webbplats, en applikation, eller dylikt...

 

4.2 Cookies som vi använder på vår Webbplats

Under förutsättning att du tillåter användning av cookies kan vi, när du besöker vår Webbplats,  installera olika cookies i din Enhet som tillåter oss att känna igen din enhets webbläsare under den tid som våra cookies är giltiga.

De cookies som vi utfärdar används för de ändamål som beskrivs nedan:

- sammanställning av statistik och trafikvolym samt för att mäta användningen av olika delar av vår Webbplats (rubriker och innehåll som besökts, klickströmmar) som hjälper oss att förbättra värdet och användbarheten av våra tjänster;

- anpassning av innehållet på vår Webbplats till skärminställningarna i din enhet (språk, skärmupplösning, operativsystem, o.s.v.) under ditt besök på vår Webbplats, baserat på din enhets hårdvara,  visningsprogramvara samt videoprogramvara;

- lagring av information i de formulär som du fyller i på vår Webbplats (för registrering eller kontoåtkomst) eller i förhållande till eventuella produkter, tjänster eller information som du har valt på vår Webbplats (prenumerationer, innehåll i kundvagn, o.s.v.);

- för att möjliggöra åtkomst för dig till begränsade och personanpassade områden på vår Webbplats, såsom ditt konto, baserat på användarnamn, lösenord och andra uppgifter som du kan ha tillhandahållit tidigare;

- för att genomföra säkerhetsåtgärder, t.ex. när du uppmanas att logga in igen på en sida eller en tjänst efter en viss tid.

 

4.3 Cookies som utfärdas på vår Webbplats av tredje parter

 

Om tredje part utfärdar och använder cookies omfattas detta av dessa tredje parters policyer om skydd av personuppgifter. Vi kommer att informera dig om ändamålet för de cookies som vi känner till och de olika sätt på vilka du kan välja att godkänna eller inte godkänna cookies.

 

Vi kommer sannolikt att inkludera applikationer från tredje parter på vår Webbplats/i vår applikation som gör att du kan dela innehållet på vår Webbplats med andra eller informera andra om ditt besök eller vad du tycker om innehållet på vår Webbplats/vår applikation. Detta gäller i synnerhet knapparna "Dela" och "Gilla" på sociala nätverk (Facebook o.s.v.).

De sociala nätverk som tillhandahåller dessa knappar kan använda knappen för att identifiera dig även när du inte har klickat på knappen vid ditt besök på vår Webbplats. Faktum är att denna typ av knappapplikation kan möjliggöra för ifrågavarande sociala nätverk att spåra hur du går tillväga när du besöker vår Webbplats, endast genom att ditt sociala nätverkskonto var aktivt på din enhet (öppen session) medan du besökte vår Webbplats.

Vi har ingen kontroll över de processer som används av sociala nätverk för att sammanställa information om dina besök på vår Webbplats eller de relaterade personuppgifter som de kan ha. Vi ber dig granska de policyer för skydd av personuppgifter som dessa sociala nätverk har för att ta reda på ändamålen bakom insamling av webbläsaruppgifter som nätverken kan samla in genom dessa knappar, i synnerhet när det gäller annonsering. Sociala nätverks policyer måste möjliggöra för dig att utöva din rätt att välja genom dina kontoinställningar.

 

4.4 Dina val när det gäller cookies

Det finns flera sätt att hantera cookies. De inställningar som du använder kommer sannolikt att förändra din upplevelse på internet och villkoren för din åtkomst till tjänster som kräver användning av cookies.

Du kan ställa in din webbläsare till att tillåta att cookies lagras på din hårddisk, att avvisa dem automatiskt eller att avvisa dem för vissa utfärdare. Du kan också ställa in din webbläsare så att du tillfrågas om du vill godkänna eller avvisa cookies innan en cookie sparas på din Enhet. Ytterligare information finns i "Så här ställer du in din webbläsare (c)".

 

(a) Tillåta cookies

Det är upp till användaren av en enhet att avgöra om cookies ska tillåtas på den enheten eller ej. Användaren bestämmer själv och inställningen kan ändras från tid till annan med hjälp av de inställningar som förknippas med den webbläsare som används på enheten.

Om webbläsaren är inställd till att tillåta cookies på din enhet kommer de cookies som används av de webbplatser som du har besökt att lagras tillfälligt på en särskild plats i din enhet. De kommer endast att kunna läsas av utfärdaren.

(b) Avvisa cookies

Om du väljer att inte tillåta cookies på din enhet, eller om du tar bort cookies som redan lagrats, kommer du inte att kunna använda ett antal funktioner som är nödvändiga för att kunna besöka vissa delar av vår Webbplats. Detta skulle exempelvis gälla vid åtkomst till sådant innehåll eller sådana tjänster som kräver inloggning. Detta gäller även teknisk kompatibilitet när vi eller våra tjänsteleverantörer inte känner igen den typ av webbläsare som du använder på din enhet, dess standardspråk och skärminställningar eller det land där din enhet är ansluten till internet.

Om webbläsaren är inställd till att avvisa cookies på din enhet ansvarar vi inte för följderna i form av försämrad funktion av våra tjänster på grund av att vi inte kan lagra eller visa de cookies som krävs för full funktion av vår Webbplats och tjänster.

 

(c) Så här ställer du in din webbläsare

Alla webbläsare hanterar cookies och inställningar för cookies på olika sätt. Inställning av din webbläsare beskrivs i dess hjälpmeny där du hittar information om hur du ändrar dina inställningar för cookies.

För Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

För Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,

För Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

För Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

För Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

4.5 Om din enhet används av andra personer

Om din enhet används av flera personer eller om samma enhet har flera webbläsare kan vi inte vara säkra på att de tjänster och annonser som visas på din enhet motsvarar din personliga användning av enheten och inte någon annan användares.

Om detta är fallet ansvarar du själv för att din enhet delas med andra och för webbläsarinställningarna avseende cookies.

5. Funktionen "Skicka mejl"

Du kan skicka intressant information eller innehåll med e-post via vår Webbplats till olika personer som du själv väljer genom att klicka på den lilla kuvertikonen som visas på skärmen. För detta ändamål ber vi dig fylla i de obligatoriska fälten om dig; förnamn och e-postadress. Vi ber dig även ange din väns förnamn och e-postadress eftersom vi måste överföra informationen. E-postmeddelandet skickas därefter till mottagaren via SEPHORA på ditt ansvar. Information om denna sändning sparas eller lagras inte av Sephora. Vi samlar endast in dessa uppgifter i syfte att genomföra den tekniska sändningen av ditt e-postmeddelande. Denna kommunikation ingår i en privat kommunikation; all annan användning av innehållet eller informationen, inklusive för kommersiellt bruk eller marknadsföringssyften är förbjudet.

6. Funktionen "Dela på Facebook"

Du kan dela viss information eller visst innehåll som finns på vår Webbplats på Facebook (produktbeskrivningar, resultat av virtuell makeup...). Sådan publikation följs av villkor som skrivits av Sephora, men de kan anpassas. Genom att klicka på "Gilla" eller "Dela på Facebook" exporteras innehållet från Sephoras servrar och skickas (laddas upp) på Facebooks webbplats. Denna typ av dataanvändning styrs därmed av de villkor som gäller Facebooks webbplats som vi uppmanar dig att uppmärksamma. Innehållet laddas upp från vår Webbplats till Facebook på ditt ansvar. Sephora kommer inte under några omständigheter att ansvara för användning, drift eller åtgärder efter det att innehållet har exporterats från dess Webbplats.

7. Användning av personuppgifter

Sephora kommer inte utan ditt samtycke att överföra eller sälja personuppgifterna till tredje part. Sephora kommer att begära ditt samtycke, i enlighet med lag. Om Sephora enligt lag eller domslut tvingas röja personuppgifter om dig, kommer Sephora - i den utsträckning det är möjligt - att meddela med hänsyn till den teknik som används, i synnerhet den teknik som används i telekomnätverk, kan Sephora inte garantera konfidentialitet eller integritet eller äkthet, i synnerhet när det gäller e-post som skickas till eller från Sephora.

 

Denna version är tillämplig från och med 01012015