Juridisk information och användarvillkor


 


I- JURIDISK INFORMATION


Utgivare: Sephoras webbplats produceras och redigeras Sephora Sweden AB med sitt säte i Hyllie Boulevard 19, 215 32 Malmö, Sverige.


Telefon: 004538413880


E-post: infoscandinavia@sephora.dk


Webbplats drivs av Sephora Sweden AB


 


II-ANVÄNDARVILLKOR  


 

    1. 1.       Webbplatsens omfattning

Sephoras webbplats i Sverige (hädanefter "Webbplatsen") är en institutionell Webbplats som visar upp aktuell fakta om företaget. Denna Webbplats är tillgänglig via webbadressen www.sephora.se.


 

    1. 2.       Sekretesspolicy och cookies

Sephora kommer att efterfråga personuppgifter när du besöker denna Webbplats. De villkor som gäller beträffande bearbetningen av dessa uppgifter beskrivs under avsnittet "Sekretess och cookies" på denna Webbplats.


3. Immateriella rättigheter


3.1. Webbplats


Webbplatsen och nödvändig programvara som används i anslutning till den kan innehålla konfidentiell information och rättigheter som skyddas enligt lagar om immateriella rättigheter. Således är Sephora, om inget annat anges, exklusiv ägare till immateriella rättigheter till dokument och alla andra typer av uppgifter som inkluderas på Webbplatsen och alla Webbplatsens komponenter (bilder, text, grafik, knappikoner, ljud, tabeller...), inklusive programvara, databaser och nyhetsbrev (hädanefter "Innehållet").  Sephora medger inga andra tillstånd eller rättigheter förutom rätten att besöka Webbplatsen. Återgivning av hela eller delar av Innehållet är endast tillåtet i personligt informationssyfte och för privat bruk. All återgivning och användning av kopior för något annat ändamål, oavsett på vilket sätt eller i vilken form, är uttryckligen förbjuden. Det är vidare förbjudet att kopiera, modifiera, skapa härledda verk, sammanfoga, dekompilera (förutom enligt lag), sälja, överlåta, underlicensera eller på något vis överföra rättighet som inkluderas i Innehållet. Det är vidare förbjudet att modifiera hela eller delar av Innehållet, inklusive eventuell programvara eller modifierade versioner av programvaran, i syfte att tillskansa sig obehörig åtkomst till tjänsten och tillgång till Webbplatsen på något annat sätt än via webbgränssnittet som tillhandahålls besökaren av Sephora för detta ändamål.


 


3.2. Varumärken


Det bör noteras att bolaget Sephora äger Sephoras varumärke och logotyper.


Användaren är införstådd med att alla rättigheter beträffande varumärket Sephora innehas med ensamrätt samt att det är förbjudet att använda varumärket på något sätt eller att i allmänhet skada Sephoras immateriella rättigheter. Sephora förbehåller sig rätten att begära skadestånd för intrång i upphovsrätt och immateriella rättigheter. Det är likaledes förbjudet för användaren att skada immateriella rättigheter, inklusive immateriella rättigheter som tillhör andra företag som ingår i samma bolagskoncern som Sephora.


 


Sephoras partners är lagliga ägare till sina varumärken.


 


Alla andra varumärken och logotyper som förekommer på Webbplatsen tillhör antingen Sephora eller något annat företag i Sephorakoncernen eller dess leverantörer, partners eller serviceleverantörer. All användning av varumärken och/eller logotyper och/eller Innehåll måste uttryckligen godkännas av Sephora.


 


3.3. Hyperlänkar


Skapande av länkar till Sephoras Webbplats, utformande av Webbplatsen och, mer allmänt, användandet av någon komponent som Webbplatsen är uppbyggd av måste uttryckligen godkännas i förväg av Sephora och sådant godkännande kan när som helst återkallas av Sephora efter Sephoras beslut. Sephora förbehåller sig rätten att (i) begära avlägsnande av alla länkar till Webbplatsen som inte har godkänts av Sephora och (ii) kräva skadestånd för skador som uppstår till följd av ovanstående åtgärder.


 


4. Besökares beteenden


Alla besökare måste använda internet ansvarsfullt och på ett respektfullt sätt med beaktande av andra internetanvändares rättigheter.


 


I detta hänseende bekräftar besökaren, genom att besöka Webbplatsen, att det är förbjudet att:


 


- på Webbplatsen lägga upp, e-posta eller på annat sätt skicka olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, kriminellt, nedsättande, vulgärt, obscent, omoraliskt eller integritetskränkande innehåll, inklusive rättigheter som relaterar till någons bild, eller innehåll som är hatiskt, ohövligt eller kränkande ur ett rasistiskt, etniskt eller annat perspektiv;


 


- på Webbplatsen lägga upp, skicka via e-post eller på annat sätt skicka någon form av oombedd eller obehörig annonsering eller reklammaterial, "skräppost", "spam" eller andra former av värvning; 


 


- på Webbplatsen lägga upp, skicka via e-post eller på annat sätt skicka material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos programvara, hårdvara eller annat telekommunikationsmaterial; störa eller hindra Webbplatsen eller servrarna eller nätverket som är anslutna till Webbplatsen eller bryta mot krav, procedur, policy;


 


- försöka att göra intrång i tjänsten för andra användare, värdar eller nätverk inklusive (men ej uttömmande) att exponera Webbplatsen för ett virus, att skapa mättnad, att överbelasta servern, att mätta meddelandeservern från e-postmeddelanden eller förfalska rubrikinformation i TCP-/IP-protokollet eller någon annan typ av rubrikinformation som finns i ett e-postmeddelande;


 


- skaffa åtkomst till uppgifter som inte är avsedda för besökaren eller logga in på en server/ett konto som besökaren inte normalt är behörig att komma åt;


 


- försöka sondera, granska eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller att bryta igenom säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt behörighet;


 


- ikläda sig tredje parts identitet;


 


- själv utföra eller få tredje part att utföra en olaglig aktivitet eller annan aktivitet som utgör intrång i Sephoras rättigheter, eller i dess leverantörers, partners, distributörers, annonsörers eller någon annans besökares rättigheter;


 


- kommunicera eller överföra (oavsett metod) information eller programvara som härletts från Webbplatsen, framförallt till andra länder eller till vissa utländska medborgare i strid med nationella eller internationella lagar eller förordningar.


 


Sephora kan när som helst, utan förvarning och utan att ange något skäl, genom användandet av valfri metod, stoppa en besökare från att använda Webbplatsen eller någon av Sephoras tjänster, i syfte att förhindra överträdelse av användarvillkoren, utan förfång för eventuellt skadestånd som Sephora kan kräva från besökaren i händelse av överträdelse av Webbplatsens användarvillkor.


 


5. Ansvar


5.1. Åtkomst till och drift av Webbplatsen


Besökaren ansvarar personligen för den informationsteknik och telekommunikation som krävs för åtkomst till Webbplatsen samt för den kunskap som krävs för att använda internet och få tillgång till Webbplatsen. Besökaren ska bekosta anslutningsavgifter och utrustning som krävs för åtkomst till internet och användning av Webbplatsen.


 


5.2. Friskrivning


Webbplatsen innehåller även information från tredje parter och länkar till andra webbplatser. Sephora har ingen kontroll över riktigheten av eller innehållet på dessa webbplatser. Därför ansvarar Sephora inte för skador som uppstår på grund av användning, åtkomst eller oförmåga att få åtkomst till sådan information eller för innehållet på andra webbplatser.


Sephora lämnar ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, beträffande i synnerhet integritet, korrekthet, aktualitet, intrångsfrihet, tillgänglighet, tillförlitlighet eller fullständighet när det gäller information, produkter, tillbehör eller tjänster som visas på Webbplatsen eller lämpligheten för den användning som besökaren planerar.


 


6. Allmänna villkor


6.1. Ändring av innehållet


Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Användarvillkoren utan föregående meddelande. Sephora rekommenderar att användaren läser Användarvillkoren regelbundet för att ta del av sådana ändringar. Användandet av Webbplatsen regleras av de Användarvillkor som gäller vid tidpunkten för användandet.


 


6.2. Allmänt


Om någon del av dessa Användarvillkor är ogiltig på grund av lagändring, ska detta inte på något sätt påverka giltigheten och verkställbarheten hos övriga Användarvillkor.


 


6.3. Tillämplig lag.


 Dessa Användarvillkor lyder under svensk lag.


 


ALLA TVISTER RÖRANDE FÖREKOMSTEN, TOLKNINGEN, UTFÖRANDET ELLER BROTT MOT AVTAL MELLAN SEPHORA OCH BESÖKAREN SKA, OM INGET ANNAT ÖVERENSKOMMITS, LYDA UNDER DOMSTOLEN I BESÖKAREN DOMSRÄTT. DENNA DOMSRÄTT FÖRBLIR GÄLLANDE ÄVEN VID FÖREKOMST AV FLERA SVARANDE ELLER GARANTIANSPRÅK, OCH ÄVEN VID AKUTA PROCESSER ELLER INTERIMISTISKA BESLUT OM FÖRBUD ELLER FASTSTÄLLANDE.


 


För ytterligare information, kontakta Kundtjänst på följande telefonnummer: 004538413880 under de öppettider som anges under "Kontakta oss" på Sephoras Webbplats.


 


Denna version är tillämplig från och med 01012015